Farbzusatz

Supernova_Farbzusatz_2017_WEB
Supernova_Farbzusatz_2017_WEB

Lisand hallituse vastu dispersioonkrohvidele ja -värvidele
Tõstab värvi ja krohvi hallitusttõrjuvaid omadusi.

Segada enne kasutamist pudeli sisu (250 ml) 10L värvi või 25 kg krohvi sisse.

Hallitusega kahjustatud pinnad tuleb kõigepealt puhastada vahendiga  Schimmelentferner.  Tõsiselt kahjustatud pindu tuleb kõigepealt täiendavalt töödelda vahendiga Sanierlösung.

Pakend: 250 ml

Säilitamine: Hoida jahedas kohas, kuid vältida külmumist. Garanteeritud säilivusaeg – vt. pakendil olevat markeeringut

Tähelepanu. Ärritab nahka. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kandke kaitsekindaid / kaitseriietust / silmade kaitset / näokaitset

Kokkupuude nahaga: pesta rohke veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui neid on ja mida on lihtne teha. Sattumine silma: Loputage mitu minutit ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui neid on ja mida on lihtne teha. Jätkake loputamist. Silmade ärrituse püsimisel: pöörduda arsti poole.  Eemaldada saastunud rõivad ja pesta enne uuesti kasutamist. Koostis: 2-oktüül-2H-isotiasoloon-3; 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon; 1,2-bensisotiasol-3 (2H) -oon Toimeaine: 2-oktüül-2H-isotiasoloon-3: 14,4 g / kg.

Categories: Erimaterjalid