Klarlack

Supernova_Klarlack_750ml_WEB
Supernova_Klarlack_750ml_WEB

Poolmatt lakk
Poolmatt lakk sise- ja välistöödeks. Lahustite baasil

Kulu : umbes 12m2/l või 80 ml/m2  siledal pinnal. Täpse kulu  määratakse proovikatmise teel.

Omadused: Läbipaistev, lahustite ja  sünteetilise vaikude baasil lakk. Ei sisalda aromaatseid süsivesinikke. Moodustab tugeva kulumiskindla, ilmastikukindla, löögikindla kattekihi.

Kasutusvaldkond: Mööbli, laudade, toolide, jt puitdetailide lakkimiseks.

Aluspind: peab olema puhas, kuiv ja tugev.

Kasutamine: pintsliga, rulliga, pihustiga. Enne pealekandmist segage hoolikalt. Kõrgsurvepihustamiseks lahjendada lakibensiiniga töökonsistentsini. Õhuga pihustamisel mitte lahjendada. Vajaduse korral vaata tehnilist lehte.

Töötlemis- ja  kuivamistemperatuur õhus ja pinnal minimaalselt + 5 °C.

Kuivamisaeg: tolmukuiv 4 tundi, järgnevate kihtide vahel 24 tundi.

Tööriistad: Pärast tööd puhastada lakibensiiniga.

Värvus: värvitu

Pakend: 375 ml / 750 ml / 2,5 L

Hoidmine: hästi suletud pakendis jahedas kohas. Garantiiperiood alates valmistamiskuupäevast kuni: vaata pakendil olevat märgistust.

Koostis: alküüdvaik, lisandid, lakibensiin.

Tähelepanu: sisaldab süsivesinikke, C9-C11, n-alkaane, iso-alkaane, tsüklilisi ühendeid, < 2 % aromaatseid ühendeid. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süttivatest allikatest. Mitte suitsetada. Kasutada plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-/valgustusseadmeid. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/kaitseprille/ kaitsemaski/kuulmiskaitsevahendeid.  NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Categories: Puidukaitsevahendid