Schimmelentferner

Supernova_Schimmelentferner_WEB_2016
Supernova_Schimmelentferner_WEB_2016

Hallituse eemaldaja
Kloori sisaldav väga efekttivne vahend hallituse eemaldamiseks. Eemaldab hallituse, vetika ja sambla eluruumidest, saunadest, basseinidest, seintelt, laest, keraamilistelt plaatidelt, vuukidest, kivimüürilt. Vahendil on  desinfitseeriv  ja profülaktiline toime. Nii professionaalseks kasutuseks kui ka majapidamises kasutatav.

Kasutus: Hallituse eemaldamiseks pritsida vahendit pinnale ca 10-15 cm kauguselt, kohese toimega. Tugevalt kahjustunud pinnad vähese aja pärast teistkordselt  üle pritsida. Keraamiliste plaatide vuugid peale vahendi pealekandmist ca 10 minuti pärast üle pesta.

Kulu: ca 50-100 ml/m2

Pakend: 500 ml

Ohutusmeetmed: Võimalik agressiivne mõju mõnede materjalide suhtes. Defektidega keraamiliste plaatide pindadel võib tekkida värvimuutusi. Enne töötlust kontrollida proovipinnal. Hingamisteede ärrituse korral pöörduda arsti poole. Allaneelamisel loputada suud veega, juua palju vett, mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda arsti poole. Ruume hästi tuulutada kuni iseloomuliku lõhna kadumiseni, tavaliselt 10-15 min jooksul. Hoida vertikaalasendis suletud taaras, varjulises ja kuivas kohas temperatuuril mitta alla 0 оС. Jäätmed utiliseerida vastavalt kohalike jäätmetöötluseeskirjadele. Minimaalne hoidmise aeg vt pakendilt.

Põhjustab nahaärritust. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas.Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.

Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/ kaitsemaski/. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. Hoiatus! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori). Sisaldab naatrium hüpokloriiti alla 5 %.

Categories: Erimaterjalid