Schwimmbecken-farbe

Albrecht_Schwimmbeckenfarbe_WEB2018
Albrecht_Schwimmbeckenfarbe_WEB2018

Basseinivärv
Veekindel, elastne, vastupidav osoonitud ja klooritud vee suhtes. Välistöödeks. Poolmatt, lahusti baasil, veekindel kloorkautšuki baasil emailvärv. Ette nähtud kandmiseks mineraalsetele pindadele. Vastupidav osoonitud ja klooritud vees, talub  basseinide standardseid puhastusvahendeid. Sobib betoonbasseinide värvimiseks.

Kulu: u. 10 m2 / l või 100 ml / m2 siledatel pindadel ühe kihina. Täpne kulu määratakse proovivärvimisega.

Baseina_krasas_tonji_WEB2018_3

Aluspinnad: peavad olema tugevad, puhtad, kuivad ja kandvad. Mustus ja naket halvendavad kihid  (nt raketise õli) tuleb täielikult eemaldada. Puhastada ja lihvida vana stabiilne aluspind põhjalikult. Uusi betoonpindu värvida  mitte varem kui 5 nädala pärast. Värvitavad pinnad peavad olema kaitstud niiskuse sissetungi eest väliselt küljelt.

Kasutamine: Kanda pinnale pintsli või rulliga. Enne värvimist segage hästi. Kruntimiseks lahjendada värvi ca 10% nitrolahustiga. Värvimiseks  kanda lahjendamata värv pinnale.

 

Minimaalne töötlustemperatuur  + 5 °C. Mitte  värvida  otsese päikesekiirguse käes!

Kuivamisaeg: temperatuuril +20 °C ja suhtelisel õhuniiskusel  65%  pindkuiv ca 30 minuti pärast, ülevärvitav ca  12 tunni pärast. Madal temperatuur ja kõrge õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Täita bassein mitte varem kui 10 sademetevaba  päeva pärast! Kui basseini kasutatakse kalade / taimede jaoks, siis 24 tunni pärast  asendada esimene basseini täidetud vesi täielikult.

Tööriistad: Pärast kasutamist pesta tööriistad kohe nitrolahustiga.

Läikeaste: poolmatt

Värvid: mereroheline; ookeanisinine.

Pakend: 750 ml /2.5 L

Säilitamine: tihedalt suletud pakendis jahedas kohas. Kaitsta külmumise eest. Minimaalne säilitusaeg: – vaata pakendi etiketti.

Ettevaatust • Värv ja aurud on tuleohtlikud • Võib põhjustada hingamisteede ärritust • Võib põhjustada unisust või peapööritust. • Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. • Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas • Enne kasutamist lugege etiketti. • Hoidke eemal kuumusest, kuumadest pindadest, sädemetest, lahtisest leegist ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada • Hoida pakend tihedalt suletuna. • Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. • SISSEHINGAMISE KORRAL: viia kannatanu värske õhu kätte • Hoida jahedas. • Hoida  lukustatud hoiukohas. • Utiliseerida värv/pakend jäätmekogumispunkti kaudu.

Sisaldab:  n-butüülatsetaati,  aromaatseid süsivesinikke  C9,  ksüleeni,  epoksükomponente. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Sisaldab reaktsioonisaadust: A-(epikloorhüdriin)bisfenooli, epoksükautšuki (keskmise molekulmassiga alla 700). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Categories: Emailvärvid